Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska, 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie przetwarzania danych, prosimy o przesłanie informacji na adres email bagiennawet@o2.pl….,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia oraz wykonania zawartej z Kliniką umowy sprzedaży – przystąpienia do usługi opieki weterynaryjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 1. odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, księgowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności itp.
 2. Dane osobowe Klienta przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z umową,
 3. Klient posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy, a co za tym idzie uzyskania wykupionych świadczeń.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.