REGULAMIN ZAKUPU PAKIETÓW WETERYNARYJNYCH W PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ „BAGIENNA” EWA MICHAŁOWSKA
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem https://.bagiennawet.pl
przez PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „BAGIENNA” EWA MICHAŁOWSKA
05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12
NIP 7392811090 REGON: 017468980

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
 • zasady korzystania z Serwisu Internetowego,
 • procedurę składania Zamówień na oferowane Usługi,
 • warunki uiszczania przez Klienta opłaty za nabywane Usługi,
 • uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „BAGIENNA” EWA MICHAŁOWSKA 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12 udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu, przez osoby korzystające z Usług świadczonych w Serwisie.
 2. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych Usług, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, a także składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.
 3. Rozliczenia transakcji nabycia Usług przeprowadzane są za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Serwisie Internetowym.
 

§ 2. Słownik pojęć

 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym;
 • Klinika: Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska, 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12, NIP 7392811090 REGON: 017468980, używane zamiennie z Usługodawca
 • Umowa sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą (Kliniką) a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Produkt/Produkty;
 • Produkt/Pakiet weterynaryjny – plan opieki weterynaryjnej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników Kliniki zwierzętom Klientów w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w Umowie i możliwych do wykorzystania w określonych w Umowie przedziałach czasowych, w siedzibie Kliniki, na określonych warunkach i za określoną kwotę;
 • Usługa (Usługi): świadczenie zdrowotne nabywane przez Klienta dla swojego zwierzęcia za pośrednictwem Serwisu;
 • Usługodawca – Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska, 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12, NIP 7392811090 REGON: 017468980, używane zamiennie z Klinika
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki nabywania usług weterynaryjnych oraz uiszczania opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.bagiennawet.pl W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Serwis Internetowy (także jako „Serwis”) – oznacza platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.bagiennawet.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym Usługi świadczeń zdrowotnych zakupione za pośrednictwem Serwisu zostają aktywowane przez Usługodawcę o czym Klient jest informowany w Potwierdzeniu zamówienia;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Potwierdzenie zawarcia Umowy – dokument, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t.j.) wydawany Klientowi (przesłany drogą mailową) zawierający istotne postanowienia Umowy;
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Usługodawcy, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub płatności kartą płatniczą;

 

§ 3. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Serwis należy wejść na stronę internetową www.bagiennawet.pl a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Szczegóły wybranego produktu są zapisane na stronie internetowej www.bagiennawet.pl oraz w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 5. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała Zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej oraz złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu i dokonała płatności.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia oraz zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przy składaniu Zamówienia,
 • braku kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, w tym braku płatności,
 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio u Usługodawcy.
 3. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 4. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji za pośrednictwem Serwisu oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Pakiet weterynaryjny będący przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji,
  2. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Klienta (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT),
  3. wybrać formę płatności,
  4. kliknąć przycisk „KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”,
  5. dokonać płatności

 

§ 5. Umowa i płatności

 1. Umowa jest zawierana na okres 12 (dwunastu) miesięcy od Daty uzyskania uprawnień do korzystania z Usług.
 2. Wcześniejsze wypowiedzenie Umowy nie uprawnia Klienta do zwrotu zapłaconej opłaty.
 3. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca po dokonaniu opłaty za Usługę (jednak nie wcześniej niż 14 dni od zawarcia umowy), pod warunkiem, że płatność zostanie zaksięgowana do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
 4. Kwota należna za wybrany Pakiet weterynaryjny widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Klient nie może dokonać przelewu swoich praw wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 6. Wykupiony Pakiet jest przypisany do wskazanego w momencie zakupu zwierzęcia Klienta i tylko dla niego obowiązuje.
 7. Procedury przypisane do danego pakietu nie są wymienne na jakiekolwiek inne procedury czy Usługi

 

§ 6. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska, 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12 lub adres poczty elektronicznej bagiennawet@o2.pl . Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Klinika gwarantuje w ciągu 14 dni od dnia skutecznego otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty w pełnej wysokości przelewem bankowym na konto, z którego dokonana została płatność. W przypadku jednak, gdy na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klientowi zostanie zwrócona kwota obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Klinikę świadczenia wg obowiązującego w dniu zwrotu cennika.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie śmierci zwierzęcia podlegającego opiece na podstawie zakupionego Pakietu. W takim przypadku procedury zawarte w Pakiecie i nie wykorzystane mogą, za zgodą Kliniki, zostać przypisane do innego zwierzęcia tego samego Klienta.

 

§ 7. Reklamacje

 1. 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Serwisu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
 • pocztą elektroniczną na adres: bagiennawet@o2.pl,
 • telefonicznie, pod numerem: 227726077 dostępnym w dni powszednie w godz. 9.00-20.00
 • osobiście w siedzibie Klinki.
 1. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni, reklamacje dotyczące kwestii leczniczych rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres Usługodawcy: Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska, 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Klinikę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Legionowie.
 3. Opłata za połączenia telefoniczne jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.bagiennawet.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu Klinika informuje poprzez komunikat zamieszczony w Serwisie oraz poprzez przesłanie Klientom, którzy związani są Umową na adres e-mail informacji o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF).
 2. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu …………………

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska, 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 12
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie przetwarzania danych, prosimy o przesłanie informacji na adres email bagiennawet@o2.pl….,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia oraz wykonania zawartej z Kliniką umowy sprzedaży – przystąpienia do usługi opieki weterynaryjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 1. odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, księgowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności itp.
 2. Dane osobowe Klienta przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z umową,
 3. Klient posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania Umowy, a co za tym idzie uzyskania wykupionych świadczeń.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl

 

PODSTAWOWY PAKIET PROFILAKTYCZNY KOT
Rodzaj usługiIlość / rodzaj usług w ciągu roku
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia1
Odrobaczanie2
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym4

Szczepienie zasadnicze: Choroby zakaźne; katar koci, panleukopenia, kaliciwiroza

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

1

 

 1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
 2. Odrobaczanie – preparaty – Paratex, Aniprazol, Quanifen (koty 10 kg)
 3. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – substacja czynna Fipronil
 4. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane są aktualnie dostępnymi na rynku preparatami. O wyborze preparatu/producenta szczepionki decyduje lekarz. Szczepienie zasadnicze (herpeswirus typ 1, kaliciwirus, panleukopenia) obejmuje wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), jedną dawkę szczepionki oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z chlamydiozą i białaczką. Preparaty: Versifel, Purevax
 5. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę preparatem Rabisin lub preparat podobnej klasy, oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi.
 

Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl

 

ROZSZERZONY PAKIET PROFILAKTYCZNY KOT

Rodzaj usługi
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia
Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia

Szczepienia choroby zakaźne,

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Badania krwi
Badanie EKG
USG jamy brzusznej
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym
Odrobaczanie
 1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
 2. Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia wynikające z ogólnego badania klinicznego.
 3. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane są preparatami Versifel, Purevax. Choroby zakaźne, koci katar, panleukopenia, kaliciwiroza.
 4. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę oraz jej podanie. Preparat Rabisin lub preparat podobnej klasy. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi. O wyborze preparatu/producenta szczepionki ostatecznie decyduje lekarz.
 5. Badania krwi Morfologia; Biochemia; mocznik, kreatynina, Aspat, Alat, AP, glukoza, białko.
 6. Badanie EKG przez lekarza internistę
 7. USG jamy brzusznej przez lekarza specjalistę
 8. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – substancja czynna Fipronil
 9. Odrobaczanie – preparaty Paratex, Aniprazol, Quanifen (koty do 10kg)
 

Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl

VIP PAKIET KOT PROFILAKTYCZNY
Rodzaj usługiIlość / rodzaj usług w ciągu roku
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia1
Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia1
Szczepienia choroby zakaźne Szczepienie przeciwko wściekliźnie1
Badania krwi1
Badanie EKG1
USG jamy brzusznej1
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym4
Odrobaczanie2
Ogólne badanie moczu1
Echo serca1

 

 1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
 2. Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia wynikające z ogólnego badania klinicznego.
 3. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane są preparatami Versifel, Purevax, łączony Biofel. Koci katar, panleukopenia, kaliciwiroza, chlamydioza, obejmuje wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), jedną dawkę szczepionki oraz jej podanie.
 4. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi. Preparat Rabisin lub podobnej klasy
 5. Badania krwi Morfologia; Biochemia; mocznik, kreatynina, Aspat, Alat, AP, glukoza, białko całkowite, elektrolity, Na, K, P, Ca
 6. Badanie EKG przez lekarza internistę
 7. Badanie usg jamy brzusznej przez lekarza specjalistę
 8. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – preparat Fipronil, plus preparat premium Nexgard Combo, Advocat
 9. Odrobaczanie – preparaty Paratex, Aniprazol, Quanifen, plus preparat premium Drontal, Milpro (koty do 10kg)
 10. Ogólne badanie moczu – laboratoryjne
 11. Echo serca – przez lekarza specjalistę
 

Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska
dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl

PODSTAWOWY PAKIET PROFILAKTYCZNY PIES
Rodzaj usługi
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia
Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym

 

Odrobaczanie
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym
 1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
 2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę preparatem Rabisin lub podobnej klasy oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi. O wyborze preparatu/producenta szczepionki ostatecznie decyduje lekarz.
 3. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane wraz z preparatami Novibac, Versican, Vanguard, zabezpieczające przeciwko parwowirozie, nosówce, kaszlowi kenelowemu (iniekcyjny), chorobie Rubarth‘a
 4. Odrobaczanie – wykonywane wraz z preparatami Aniprazol, Quanifen (pies 10 kg)
 5. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – substacja czynna- Fipronil (pies 10 kg)
 

Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska dostępnych w serwisie internetowymprowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl
ROZSZERZONY PAKIET PROFILAKTYCZNY PIES
Rodzaj usługi Ilość / rodzaj usług w ciągu roku
Ogólne badania kliniczne stanu zdrowia 1
szczepienie przeciwko wściekliźnie 1  
szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym 1
Odrobaczanie 2
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym 4
Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia 1
Badanie krwi profil podstawowy 1

 1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
 2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę preparatem Rabisin lub podobnej klasy oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi. O wyborze preparatu/producenta szczepionki ostatecznie decyduje lekarz.
 3. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane wraz z preparatami Novibac, Versian, Vanguard, zabezpieczające przeciwko parwowirozie, nosówce, kaszlowi kenelowemu (iniekcyjny), chorobie Rubarth‘a
 4. Odrobaczanie – wykonywane wraz z preparatami Aniprazol, Quanifen (pies 10 kg)
 5. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – substacja czynna – Fipronil (pies 10 kg)
 6. Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia wynikające z ogólnego badania klinicznego
 7. Badanie krwi profil podstawowy – morfologia, biochemia; Aspat, Alat, AP, mocznik, kreatynina, glukoza, białko.
 
Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz

Załącznik Nr 7 do Regulaminu Zakupu Pakietów Weterynaryjnych

Przychodnia Weterynaryjna „Bagienna” Ewa Michałowska dostępnych w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bagiennawet.pl
                                                 VIP PAKIET PROFILAKTYCZNY PIES
Rodzaj usługi Ilość / rodzaj usług w ciągu roku
Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia                             1
Szczepienie przeciwko wściekliźnie 1
Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym 1  
Odrobaczanie 2
Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym 4
Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia 1
Badanie krwi profil rozszerzony 1
Badanie USG 1
Badanie ogólne moczu 1
Echo serca  1
 
 1. Ogólne badanie kliniczne stanu zdrowia zawiera: badanie ogólne (badanie tętna, temperatury, oddechów, osłuchanie pacjenta), przegląd stanu uzębienia, ocena stanu skóry i okrywy włosowej, sprawdzenie wagi, badanie fizykalne układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu cyklu płciowego. Wizyta dotyczy potencjalnie zdrowego zwierzaka, któremu właściciel chce zrobić przegląd zdrowia. Ma na celu wykrycie ewentualnych chorób przewlekłych. Wizyta nie dotyczy konsultacji u lekarzy specjalistów, dyżurów nocnych i świątecznych oraz wizyt domowych
 2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie obejmuje: wizytę kwalifikującą do szczepienia (badanie kliniczne), szczepionkę preparatem Rabisin plus Versican DHPPI+LR oraz jej podanie. Usługa nie obejmuje podania szczepionek łączonych z innymi chorobami zakaźnymi. O wyborze preparatu/producenta szczepionki ostatecznie decyduje lekarz.
 3. Szczepienia na choroby zakaźne wykonywane wraz z preparatami wraz z preparatami Novibac, Versican, Vanguard, zabezpieczające przeciwko parwowirozie, nosówce, kaszlowi kenelowemu (iniekcyjny + śluzówkowy) leptospirozie, chorobie Rubarth‘a.
 4. Odrobaczanie – wykonywane wraz z preparatami Aniprazol, Quanifen, Drontal, Milpro (pies 10 kg))
 5. Zabezpieczenie przeciwko pasożytom zewnętrznym – preparat premium Simparika, Nexgard (pies 10 kg)
 6. Szczegółowe badanie kliniczne stanu zdrowia wynikające z badania klinicznego ogólnego
 7. Badanie krwi profil rozszerzony – morfologia; biochemia; Aspat, Alat, AP, mocznik, kreatynina, glukoza, białko całkowite, elektrolity – Na, K, P, Ca.
 8. Badanie USG – przez lekarza specjalistę
 9. Badanie ogólne moczu – laboratoryjne
 10. Echo serca – przez lekarza specjalistę
Jeśli podczas wizyty (realizowanej w ramach wykupionego pakietu) wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków, których nie pokrywa pakiet, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, w dniu wizyty w Klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ostateczną decyzje co do podania leków i / lub preparatów podejmuje lekarz